Untuk menjadikan penginapan anda lebih menyeronokan, pihak Pengurusan meminta kerjasama anda dalam memperhatikan hal-hal berikut sebagai tetamu di 'Laguna Bidara Beach Resort'.

 • Manggis dan durian dilarang sama sekali di dalam bilik.
 • Tidak dibenarkanmenyidai pakaian basah anda di dalam bilik penginapan.
 • Pintu gerbang Resort akan ditutup selepas jam 10.00 malam dan hanya kenderaan berdaftar yang boleh masuk.
 • Tidak boleh membawa keluar barang-barang dari bilik tetamu. Bayaran akan dikenakan terhadap anda sekiranya barang hilang atau      kerosakan pada perabot / hiasan di dalam bilik.
 • Tidak boleh mengadakan pesta atau memasang muzik yang kuat di dalam bilik penginapan.
 • Dilarang memasak di dalam bilik penginapan.
 • Jumlah maksimum orang setiap bilik adalah 2-6 orang berdasarkan jenis tempahan bilik.
 • Bayaran tambahan akan dikenakan untuk katil tambahan.
 • Haiwan peliharaan tidak dibenarkan di dalam kawasan resort.
 • Minuman alkohol tidak dibenarkan di dalam kawasan resort.
 • Semua jenis makanan atau minuman yang HARAM adalah tidak dibenarkan.
 • Semua tingkap dan pintu ditutup sebelum keluar untuk tujuan keselamatan.
 • Tidak ada peralatan elektrik yang besar boleh dipasang di dalam bilik tanpa kebenaran pihak pengurusan kecuali komputer.
 • Sila periksa barang-barang anda sebelum keluar dari bilik. Pihak pengurusan tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian setelah bilik kosong.
 • Sekiranya terdapat pelanggaran peraturan di atas atau salah laku yang dianggap menyebabkan ketidakselesaan atau ketidakselesaan orang lain, pihak pengurusan berhak meminta tetamu untuk keluar dari  kawasan  Laguna Bidara Beach Resort.
 • Pihak pengurusan berhak untuk  mengubah peraturan di atas tanpa pemberitahuan.
 • Sekiranya ada pertanyaan, sila hubungi Kaunter Penyambut Tetamu.

Langgan

dan terima hadiah premium percuma